ОТ НАЧАЛОТО НА 2015 Г. 200 000 ЩИКА ВОЮВАТ ЗА „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“

Pan.bg 07 авг 2015 | 17:22 views (2836) commentaries(3)
img vestnikataka.bg


АЛЕКСАНДР ШАРКОВСКИ

Идеологията на „Ислямска държава” (ИД) се формира от салафитите. Има определена програма. „Ислямска държава” поставя пред себе си три основ­ни задачи: близка, средносрочна и задача-максимум. Близката е укрепването на вече превзетите територии и превземане на ос­таналите територии на Сирия и Ирак. Средносрочната задача на ИД се състои в установяването на пълна власт на територията на Сирия и Ирак и в съседни­те страни, където живеят мю­сюлмани-сунити. Възможно е в близко време ИД да планира експанзия в Саудитска Арабия и Йордания. Задача-максимум за „Ислямска държава” е световно господство.

Според директора на ЦРУ Джон О`Бранън ИД е добре въ­оръжена и добре финансирана. Ядрото на армията на „Ислям­ска държава” е комплектовано с дисциплинирани, добре обу­чени и закалени в боеве бойци. Скрито, бойните групи проник­ват навсякъде. ИД представлява реална заплаха не само за Сирия и Ирак, но и за отдалечени реги­они, включително и за САЩ и неговите съюзници.

ИД вече излезе от рамките на онова, което може да се нарече „терористична организация”, и придоби структурата на квази­държава, религиозна по същ­ността си. В нея са обединени религиозни и държавни инсти­тути в т.ч. в лицето на държав­ния й глава Абу Бакр ал-Багдади.

Всички политически решения се вземат въз основата на шериата.

Държавната религия е сунит­ски ислям, от салафитски вид. На цялата територия, контроли­рана от ИД, действат шериатски съдилища, прилага се сегрега­ция по полов признак, жените са длъжни да носят фередже. Рели­гиозната полиция патрулира по улиците, следи за спазването на мюсюлманските закони на шари­ата. Алкохолът, тютюнът и нар­котиците са строго забранени.

Създадена е вертикална власт. Държавата се ръководи от Ал-Ба­гдади. Той има двама заместни­ци – Абу Муслим ал-Туркмани в Ирак и Абу Али ал-Анбарифор в Сирия. Изпълнителната власт се осъществява от кабинет от съветници (правителство) и 12 местни управляващи (губерна­тори) в Ирак и Сирия. Кабинетът на съветниците се състои от ко­митети за финанси, управление, организация на транспорта, во­енните дела, юридически работи (включвайки съдилища, полиция и структури, изпълняващи при­съди), комитети за работа с чуж­дестранни наемници, за безопас­ност, за логистика, разузнаване и пропаганда. В провинциите са създадени съответните вла­стови структури, които напълно заменят съществуващите преди това. Военизираните формиро­вания на ИД по данни от нача­лото на 2015 г. наброяват повече от 200 000 щика. В това число влизат бойни бригади, групи за поддръжка „Ансар”,
сили за си­гурност „Хисба”, сили на поли­цията, милицията, (опълченци, местни отряди за самоотбрана) „Мухабарат”, „Асас” , „Амният”, „Аин ал-хас” и т.н.), новобранци, преминаващи бойна подготовка в учебните лагери, и до 22 000 чуждестранни бойци от почти 100 националности.

От края на юли 2013 г. до юни 2014 г. ИД разгърна широко ма­щабна партизанска война в Ирак под названието „Войнишка жът­ва”. Навсякъде бяха нападани военнослужещи, сътрудници на правоохранителните органи и сигурността, както и членове на техните семейства. Тази опера­ция беше подготовка за по-ната­тъшно настъпление и превземане на обширни територии. По думи на офицера от иракското разуз­наване Ал-Тамини бойците от ИД воюват особено ефективно в градовете, използвайки парти­занска тактика. Като усилващ бо­еспособността фактор, военните специалисти от Запад споменават

наличието на генерали и офицери от армията на Саддам Хюсеин

във военните формирования на ИД. Но не трябва да се забравя, че армията на екзекутирания иракски диктатор загуби всички войни, които тя водеше с външен противник. Иракските офицери нямат опит за водене на пар­тизанска война, затова успехът на ИД не е пряко следствие от участието на офицерите от ар­мията на Саддам в движението. По-скоро планирането на бойни действия и управлението на бой­ните действия на въоръжените сили на ИД участват военни специалисти от неиракски про­изход.

Въоръжението на армията на ИД е обикновен партизан­ски комплект, предимно ръчно стрелково оръжие. На джихади­стите не им достига артилерия и средства за ПВО. За наличието на бойна авиация у „Ислямска държава” не може да става и дума, няколкото пленени само­лета са извън сметките.

През цялата 2014 г. отрядите на ИД развиваха настъпление­то както на сирийския, така и на иракския театър на военните действия. Главно оръжие на джи­хадистите бяха внезапността, мобилността и натискът. Похо­дите се провеждат с малки групи не повече от пехотен взвод, мак­симум рота. Преди бой силите се концентрират в нужното място в нужното време. Атаките се про­веждат с пълно напрежение на силите и по правило преди раз­съмване или рано сутрин.Такава тактика има своите недостатъци, но в дадения случай се оказва ефективна.

Отличителни черти на ИД също така са добре организира­ното разузнаване и гъвкавост при избора на тактиката на боя. Те съвместяват силните концентри рани удари с постоянни много­бройни неголеми, но ефективни нападения и диверсионно-теро­ристични актове, изморяващи (отслабващи) противника.

Сега на някои участъци ИД преминава към отбрана. Джиха­дистите са принудени за това от възникналата необходимост от прегрупиране на силите и сред­ствата, свързани с измененията в оперативната обстановка. Освен това имат и чисто политическа задача – наново образуваният ха­лифат трябва да демонстрира на цялата мюсюлманска сунитска световна общност, че той е в със­тояние да защити завоюваното. За организация, която така активно използва мобилността в бойните действия, удържа­нето и защитата на превзетите тери­тории е истинско предизвикателство.

Хибридната ар­мия на ИД към на­стоящия момент създава укрепления там, където кюрди, правителствената армия на Ирак или техните противници в Си­рия могат да контраатакуват.

Унищожават се мостове, диги, язовирни стени,

ако това е необходимо за съз­даване на препятствия за прид­вижването на противника. Активно се създава система за противотанкова отбрана, съчета­ваща противотанкови средства и инженерни заграждения. Масо­во се използват миникапани. За да предотврати възникването на партизански отряди на против­ника, ИД целенасочено изгон­ва несунитското население от заетите територии. Там, където населението остава, го сплашват и принуждават да сътрудничи с властите за нуждата на охраната.

Активно се провежда съот­ветна пропаганда с използването на рекламни средства, листовки, високоговорители. В прифрон­товата зона се налага режим за сигурност. Населението се ди­ференциира, някои се привличат на служба, някои се арестуват (отвличат), някои ги убиват. ИД активно взаимодейства с опъл­чението на племената на араби – сунити. Води се умела пропа­ганда, разпалваща омразата на арабите-сунити към представи­телите на други религии, кон­фесии и етноси. Въстанията се потушават жестоко, както това стана в района на Зойа (недалеч от вливането на река Заб в Тигър.

По данни на западните спе­цслужби, изтекли в медиите, на иранския ТВД в момента ИД концентрира ударна групиров­ка от сили в долината на река Тигър и спомагателни ударни сили в долината на река Ефрат. Едновременно се активизират и настъпателните действия в райо­на на Дамаск. И това, въпреки че подкрепящата Багдад коалиция използва пълното си господство във въздуха и планомерно нана­ся въздушни удари по позиции­те на ИД (проведени са повече от 1000 от средата на 2014 г. до днес). На въздушните удари на коалицията джихадистите от­връщат с многобройни дивер­сионно-терористични актове.


АРСЕНАЛЪТ НА ДЖИХАДИСТИТЕ

Ето списък на това, с което са въоръжени и реално разполагат бойните отряди на ИД в момента: автомати М-16, М-4, АВ Щайер (Австрия), автомати „Калашников” в раз­лични модификации, РПГ, М-14, СВД, КСВК, М249, картечници ПК, ДШК. Противотанко­вите средства са: М40, BGM-71 „Тоу”, РПГ-7, М-79, ПТУРС-ове: „Фа­гот”, „Красная стрела 8” (КНР). Средствата за ПВО са: ПЗРК (Стре­ла-2, Стингер, ФН-6, ЗУ-23-2, ЗСУ-23-4; Ар­тилерията е от 130-мм оръдия М-46, гаубици Д-30, 155-мм гаубица М-198, самоходни оръ­дия „Гвоздика” (и други САУ), системи за залпов огън БМ-14, БМ-21, „Град”, ракетни системи „Елбрус”; Транспортът се осъществява с бронира­ни автомобили на базата на „Хамър” – HMMWV, MRAP, М-117, М-113, БМП-1. Танковете на въ­оръжение са Т-55, Т-62, Т-72, М-1 „Абрамс”; ИД има няколко вертолета „Блек хоук” и в незначи­телни количества само­лети МиГ-21 и МиГ-23
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 3

 1. #1
  Garibaldi 08 авг 2015, 15:59
   
  0
   
  0

  Отдавна пиша че Ислямска държава разполага с над 100.000 бойци.....До това убеждение съм стигнал анализирайки фактите и действията на ИД. Не може с 10-20.000 бойци да държиш под контрол толкова голяма територия...Защо тогава ЦРУ и други спец.служби твърдяха до скоро,че бойците на ИД са 15-20.000.? Умишлено или от незнание. После излезна информация ,че може би чуждестранните бойци са само 10-15 хиляди. Както и въоръжението им..ИД са пълноценна армия с танкове артилерия ,БТР-ри , с разузнаване..Липсват им само самолети,

 2. #2
  Гадаффи 08 авг 2015, 20:51
   
  1
   
  0

  Айде бе,чак пък 200 хиляди! Пък и на всичкото отгоре Лавров ще им урежда коридор. Да вземат и него да го фраснат с нещо, като Кери. ( имало е покушение над Кери от един от ислямистките главатари ). Гамени. Режат глави , тормозят населението. И Асад да падне, не виждам кой знае какъв проблем за руската база. Единствено че САЩ държат да си слагат марионетките на всякъде и все те да командват какво да става. И пак няма да е демокрация. А на Асад след като му се е случило това, поне е сигурно че не е бил марионетка на РФ, а си е имал взимане даване със Запада, без никой да го тормози от Изтока.
  Според мен, май оня психопат - Джони Маккейн е объркал цялата работа. Нали сега ционисткото крило в Сащ не могат да си намерят място от злоба че проблема с Иран се урежда и най-вече, че не са те на власт. искат да взимат бързо кормилото, тa ако ще и през океани от кръв.

  От всичките държави в региона точно Сирия се оказа най-проблематична за газо- и нефто- проводите? А Израел? А Йордания? Израел нали бяха в добри отношения със Саудитие? Или вече никой не ги ще след като разбомбиха там наоколо? А защо например да не се смени правителството на Израел, което е ционистко с някакво по-нормално? Или на Саудитие - с такова дето зачита човешките права или поне не реже глави и крайници? Защо от всички ония изверги на арабския полуостров се оказа Асад точно "най-голямото зло за планетата"? Или Гадафи?

 3. #3
  ккккк 10 авг 2015, 14:21
   
  1
   
  0

  Защото Израел и Саудитите са послушни във външен план и то сещате се пред кого по-конкретно, а Кадафи, Саддам, Асад и другите от т.нар. "Арабска пролет" не бяха.

  Саудитското "правителство" (чак е смешно тази дума да се употребява за тяхната върхушка) няма да се смени докато самата саудитска държава не престане да съществува, което за добро или лошо - няма изгледи скоро да стане.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка