Ев­ро­па пус­на пе­чат­ни­ца­та

Pan.bg 20 сеп 2019 | 19:10 views (378) commentaries(0)
img
.standartnews.com


По-нис­ки де­по­зи­ти на бан­ки­те в ЕЦБ, за да от­пу­шат кре­ди­ти­ра­не­то
Све­жи 20 ми­ли­ар­да ев­ро тряб­ва да оси­гу­рят рас­теж на ико­но­ми­ка­та

На фо­на на све­тов­на­та пет­рол­на кри­за Ев­ро­пейс­ка­та цен­трал­на бан­ка /ЕЦБ/ сва­ли лих­ви­те и пус­на пе­чат­ни­ца­та за па­ри. Лих­ви­те по де­по­зи­ти­те пад­на­ха с 0.1 про­цен­тни пун­кта, а бан­ка­та ре­ши да вкар­ва по 20 млрд. ев­ро ме­сеч­но в ев­ро­зо­на­та, ка­то въ­зоб­но­ви по­куп­ки­те на ак­ти­ви от на­ча­ло­то на но­ем­ври. Но­ви­те очак­ва­ния на ЕЦБ са ико­но­ми­ка­та на ев­ро­зо­на­та да за­ба­ви рас­те­жа си до 1.1% през 2019 г., но да ус­ко­ри рас­те­жа си до 1.4% през 2021 г. Та­ка ос­нов­на­та лих­ва в ев­ро­зо­на­та ста­ва ми­нус 0.5%, а лих­ви­те по опе­ра­ци­и­те по ре­фи­нан­си­ра­не и по за­е­ми­те ос­та­ват неп­ро­ме­не­ни при ни­ва съ­от­вет­но от 0% и 0,25%. То­ва се случ­ва го­ди­на след ка­то ЕЦБ спря пре­диш­на­та си по­доб­на прог­ра­ма, при ко­я­то пе­ча­та­ше по 60 млрд., а впос­лед­ствие и по 30 млрд. ев­ро на ме­сец. Ръ­ко­вод­ство­то на ЕЦБ очак­ва ос­нов­ни­те лих­ви да ос­та­нат на се­гаш­ни­те или по-нис­ки ни­ва, до­ка­то ин­фла­ци­я­та в ев­ро­зо­на­та се доб­ли­жи до же­ла­ни­те 2% и се за­дър­жи ус­той­чи­во око­ло та­зи циф­ра.

Пред­ста­ве­ни­ят от ЕЦБ па­кет с аг­ре­сив­ни па­рич­ни и лих­ве­ни по­ли­ти­ки

до­ве­де до ряз­ко по­ев­ти­ня­ва­не на ев­ро­то

спря­мо до­ла­ра и ос­та­на­ли­те ос­нов­ни ва­лу­ти. Ев­ро­то се по­ни­жи с 0,5%, тес­твай­ки от­но­во две­го­диш­но­то дъ­но око­ло 1,0927 до­ла­ра (най-нис­ко ни­во от май 2017 г.), дос­тиг­на­то в на­ча­ло­то на ме­се­ца (на 3 сеп­тем­ври. Цел­та на па­рич­ни­те сти­му­ли е да под­кре­пят рас­те­жа на ико­но­ми­ки­те във ва­лут­ния съ­юз, кой­то се за­ба­вя на фо­на на гло­бал­на­та ико­но­ми­чес­ка не­си­гур­ност и на­ма­ля­ва­щи­те по­ръч­ки. Па­рич­на­та ин­сти­ту­ция оба­че обе­ща­ва "да за­па­зи бла­гоп­ри­ят­ни­те ус­ло­вия за бан­ко­во кре­ди­ти­ра­не". EЦБ въвeждa двycтeпeн­нa cиcтeмa зa oблaгaнe нa paзмepa нa дeпoзи­титe в бaнкитe, нaдвишaвaщ ми­нимaлнитe peзepви, кaтo чacт oт тяx щe бъдaт ocвoбoдeни oт oтpицaтeлнитe лиxвeни ни­ва. По-нис­ка­та лих­ва вър­ху де­по­зи­ти­те на тър­гов­ски­те бан­ки в ЕЦБ ще ги сти­му­ли­ра да уве­ли­чат кре­ди­ти­ра­не­то за ре­ал­ния биз­нес и по то­зи на­чин ще под­кре­пят ико­но­ми­ка­та.

За гер­ман­ци­те спес­тя­ва­не­то е доб­ро­де­тел

Но не­га­тив­ни­те лих­ве­ни рав­ни­ща са на път да раз­ру­шат на­ци­о­нал­на­та тра­ди­ция. Гер­ман­ски­ят фи­нан­сов ми­нис­тър Олаф Шолц об­я­ви, че ще по­тър­си юри­ди­чес­ка въз­мож­ност да заб­ра­ни на бан­ки­те от­ри­ца­тел­ни­те лих­ви по де­по­зи­ти­те, ка­то за по­доб­на мяр­ка се об­я­ви и пре­ми­е­рът на Ба­ва­рия Мар­кус Зьо­дер. Тре­зо­ри­те от
своя стра­на не гле­дат с доб­ро око на та­ка­ва мяр­ка, ка­то смя­тат, че тя мо­же да дес­та­би­ли­зи­ра фи­нан­со­ва­та сис­те­ма на стра­на­та. А Гер­ма­ния раз­по­ла­га с най-го­ле­мия пор­тфейл от де­по­зи­ти в Ев­ро­па - вло­го­ве­те на до­ма­кин­ства­та въз­ли­зат на 2,35 три­ли­о­на ев­ро, а на биз­не­са - 584 млрд. ев­ро. За срав­не­ние, във Фран­ция, ко­я­то е на вто­ро мяс­то, об­щи­ят раз­мер на всич­ки де­по­зи­ти е 2,17 три­ли­о­на ев­ро, а в Ита­лия - 1,41 три­ли­о­на ев­ро.

Па­рич­ни­те влас­ти, ка­то Ев­ро­пейс­ка­та цен­трал­на бан­ка, Швей­цар­ска­та на­ци­о­нал­на бан­ка и Япон­ска­та цен­трал­на бан­ка, во­дят та­ка­ва по­ли­ти­ка по от­но­ше­ние на лих­ви­те, ко­я­то ефек­тив­но ги пра­ви не­га­тив­ни, ка­то на­чин за уве­ли­ча­ва­не на тър­се­не­то на за­е­ми и сти­му­ли­ра­не на ина­че бав­на­та ико­но­ми­ка.


Копирано от standartnews.com
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка