Предстои шестата поправка на 19-месечния закон за отбраната

Pan.bg 29 дек 2010 | 06:39 views (3097) commentaries(1)
img otbrana.com

Обзор на основните промени, които се предлагат от Министерството на отбраната

Повече от 260 текста са изменени, допълнени или отменени в 336-те члена на влезлия в сила от 12 май 2009 г. Закон за отбраната и Въоръжените сили. Ръководството на МО е подготвило още около 30. Много е възможно до второто гласуване в парламента новите поправки да нарастнат, с което законът ще бъде почти подменен. Според министъра на отбраната Аню Ангелов промените се налагат, за да бъде въведена в изпълнение Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили. Очаква се през първите месеци на следващата година проектозаконът да бъде приет, за да се даде началото на сериозната трансформация на армията от 1 юли. Кои са основните промени?

Нови моменти в структурата на Въоръжените сили и Българската армия

Резервът отпада като елемент на Въоръжените сили. Към тях обаче се включват военно-географската служба и стационарна комуникационна и информационна система плюс Българската армия, службите „Военна полиция” и „Военна информация”, военните академии и висшите военни училища, ВМА и Националната гвардейска част. Уточнява се, че военно-географската служба е военно формирование за осигуряване на геоинформация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията. Тя е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. За стационарната комуникационна и информационна система е записано, че е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили, на Министерството на отбраната с другите ведомства и за осигуряване експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на отбраната и сигурността на страната, юридическо лице. Тя също е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

В момента по закон Българската армия включва Съвместно оперативно командване, три вида въоръжени сили и формирования за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване. Ако предложенията бъдат подкрепени Българската армия ще се състои от Съвместно командване на силите и военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, както и три вида въоръжени сили: Сухопътни войски, Военновъздушни сили Военноморски сили.

След влизането в сила на поправките Съвместното командване на силите ще се ръководи от командващ, подпомаган от щаб. Командващият на Съвместното командване на силите ще осъществява командването и оперативното управление на пряко подчинените му военни формирования, както и командването на формирования от видовете въоръжени сили при провеждането на съвместни операции.

Командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили ще се ръководят от командири, подпомагани от щабове. Командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили са непосредствено подчинени на командващия на Съвместното командване на силите и осъществяват командването и оперативното управление на подчинените им военни формирования, е записано в проекта. Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили ще бъдат функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление.

В проектозакона се предлага Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили да са юридически лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Те ще отговарят за управлението и поддържането на предоставените им за управление имоти; самостоятелното разходване на средства за доставки, строителство и услуги, доколкото то не се извършва от министъра на отбраната и в рамките на определения им от министъра на отбраната лимит; съхраняването и разпореждането с излишните им движими вещи, с изключение на разпореждането с въоръжението, боеприпасите, бойната и специална техника. Военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили, ще бъдат разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен съответно към Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.

Новото е, че видовете въоръжени сили ще се командват от командири, а не от началници, както е сега. В действащия закон е записано, че началниците на видовете въоръжени сили имат заместници. В предложените текстове за заместник-командири не се говори.

Според авторите на проектозакона промените в структурата на Въоръжените сили трябва да влязат в сила от 1 юли 2011 г., а правото на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили да са юридически лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната – от 1 януари 2012 г.

Министърът на отбраната иска да изпраща повече военнослужещи зад граница

Не до 200, а до 600 военнослужещи да има право да изпраща зад граница министърът на отбраната. Става дума за дейности на територията на съюзническа държава, които нямат политико-военен характер. Това предвиждат проектопромените. Ако държавата не е съюзническа министерският мандат е да разрешава изпращането и използването на до 300 военнослужещи. С новите поправки се предвижда да отпадне ограничението тези военнослужещи и съответната техника да бъдат без оръжие.

Не се предвиждат изменения в правомощията на Народното събрание да разрешава изпращането и използването на Въоръжени сили извън територията на страната с политико-военен характер. Правителството от своя страна има право на това, когато става дума за изпълнение на съюзнически задължения, поизтичащи от международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, с който се създава съюз с политико-военен характер. Законът му дава право още да изпраща военнослужуещи без ограничение за участие в хуманитарни мисии.

Интересно кои са тези дейности на територията на съюзническа държава, които нямат политико-военен характер или не са хуманитарна мисия, за които ще се наложи да бъдат изпратени 600 български военнослужещи?

Инструктори ще обучават слушателите и курсантите

Професионалното практическо обучение във военните академии и висшите военни училища да се провежда от инструкстори военнослужещи, предвиждат предложенията на МО. В проектозакона е записано, че във военните академии, висшите военни училища и професионалните колежи се извършва специализирано обучение, придобива се квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, цивилните служители, както и от служители от други министерства и ведомства и граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Остава текстът, че академичният състав във военните академии и висшите военни училища се състои от военнослужещи и цивилни служители, заемащи преподавателски, научно-преподавателски и изследователски длъжности. Според запознати на инструкторите ще се разчита да обогатят учебния процес със своя опит в операции и мисии зад граница и във войсковите поделение на Българската армия.

В проекта се уточнява също, че военните академии и висшите военни училища прилагат разпоредбите на Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България, а професионалните колежи - Закона за професионалното образование и обучение и Закона за народната просвета.

Учебните центрове ще присвояват първо сержантско (старшинско) звание

Начална и специална подготовка на войниците (матросите) и на резервистите се провежда в учебните центрове. Те се създават със заповед на министъра на отбраната. Това е регламентирано в Закона за отбраната и Въоръжените сили. В предложенията на МО за промени на закона се създава нов текст, в който е записано: „В учебните центрове могат да се обучават и войници (матроси) за присвояване на първо сержантско звание.” Според закона в Сухопътни войски и ВВС първо сержанстко звание е „младши сержант”, а във ВМС има старшински звания, като първото е „старшина II степен”. (Що се отнася до ВМС може би трябва да се направи корекция в предложения текст.) Професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини) за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закон за професионалното образование и обучение остават. За тях проектозаконът не предвижда промени.

Военните ще плащат такси в детските градини към МО

Отпада още една социална придобивка за военнослужещите и техните семейства. От 12 май м.г. е в сила текст в Закона за народната просвета, според който военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната - родители на децата, настанени в държавните детски градини към Министерството на отбраната, не заплащат такси. Става дума за такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси. С проектозакона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили МО предлага този текст да отпадне, т.е. родителите да плащат такси.

В началото на годината столичният общински съвет например прие таксата за целодневна детска градини да стане 60 лв. на месец, за седмична - 72 лв., за полудневните групи, в които е осигурено храненето на децата - 23 лв., а за полудневни групи, в които не се осигурява хранене на децата - 15 лв.

МО предлага промени в Кодекса за социално осигуряване

Преживелият съпруг и родителите на лицата, загинали при изпълнение на военната служба, да имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им. С проектопоправките на Закона за отбраната и Въоръжените сили МО предлага промени в Кодекса за социално осигуряване. По сега действащите текстове при смърт на военнослужещ на наборна военна служба се отпуска пенсия на наследниците му. Сега се предлага това да се прилага и при смърт на военнослужещ, загинал при изпълнение на военната служба, т.е. не само на наборна. Ако депутатите подкрепят предложенията преживелият съпруг и родителите на лицата, загинали при изпълнение на военната служба, ще получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията, отпусната, като наследствена.

Предложенията за промени за предоставени от ръководството на МО за обществено обсъждане. Това е добър подход, който не се прилага за първи път. Няма нищо лошо да се вслушаш в мнението на хората, дори и да не са експерти. В този смисъл ще си позволя да препоръчам да се потърси съгласуваност между текста в проектозакона, който предлага отпадането на резерва, като елемент на Въоръжените сили и раздела за самия резерв. В един текст резервът отпада в това си качество, но в друг след около 260 члена го запазва.

Най-вероятно този закон ще изкара още една или две година. Ръководството на МО е доста напред в подготовката на закони за резерва, военната полиция и военното разузнаване. Това означава отпадане на нов голям брой текстове. От юли следващата година и от март 2012 г. започва голямата реорганизация на армията. Практиката показва, че такива ситуации подсказват необходимостта и от сериозни законови промени. Още повече, че тепърва предстои приемането от парламента на Стратегията за национална сигурност, а от Министерския съвет – на Националната отбранителна стратегия.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  Гиорма Епщайн 29 дек 2010, 13:20
   
  0
   
  0

  Чудя се, защо просто не помолим американското посолство веднъж за винаги да реши каква армия ще имаме и дали изобщо ще имаме армия и да приключва тази дивотия, която се случва вече 20 години. И не мога да разбера този български ром - Аню Ангелов на какво отгоре се дуе и пъчи с този огромен, тлъст тумбак, все едно е господ, при положение, че по-тъп, смешен и предателски настроен към род и родина министър не сме имали от освобождението насам. БАЙ -ГАНЬОООООО, до кога ще живееш, бе...в едни нещасти душици - родни???????

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка